Улирлын шалгалтанд тань амжилт хүсье :: Мэдээллийн Технологийн Тэнхим
Main » Articles » эрдэм шинжилгээ

Физик-2 хичээлийн бие даалтын ажил хийх удирдамж

Батлав: МТС-ийн захирал                                        Д.Дуламсүрэн

 

Физик-2 хичээлийн бие даалтын ажил хийх удирдамж

 

Бие даалтын ажлын зорилго:

Физикийн хичээлийн онолын мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх, физикийн бодлого бодох аргачлал болон бие даан сурах чадварыг дээшлүүлэхэд гол зорилго оршино.

Бие даалтын ажилыг аргачлал

7 хоног 3-5 оюутан бие даалтын ажлын сэдвийг сонгоно. Бие даалтын ажлын сэдвийг авсан хугацаанаас хойш 7 хонгийн хугацаатай гүйцэтгэнэ. Багшид хураалгасан ажлыг дараагийн долоо хоногт нь хамгаалж дүнг авна.

 

Бие даалтын гүйцэтгэлд тавих шалгуур:

Бие даалт нь сонгосон сэдвийн хүрээнд онол, туршилт, орчуулга, бодлого гэсэн  хэсгүүдээс бүрдэх ба өөрийн дүгнэлтийг заавал гаргасан байх шаардлагатай. Бие даалтыг ямар нэг эх сурвалжуудаас бэлтгэсэн байх, Бие даалт дараахи хэсгүүдээс тогтоно. Үүнд:

-       Гарчиг

-       Оршил

-       Онол

-       Туршилт

-        Бодлого

-        Тест

-       Дүгнэлт

-       Ашигласан ном зүй

Онол нь:

1.       Тодорхойлолт

2.       Жишээнээс бүрдэнэ.

 

 

Баримт бичгийн үсгийн фонт Ariel, үсгийн хэмжээ 12, мөр хоорондын зай 1.5, параграф хоорондын зай 6, хуудасны хэмжээ а4,  зүүнээс 2 см, баруун, дээд, доод тал 1.5 см байна. Хуудсыг заавал дугаарлана. Header дээр баруун дээд буланд сэдвийн нэр, footer дээр баруун доод буланд анги, оюутны нэр байна. Гарчигууд төвдөө Bold байна.

 

 

Хамгаалалт:

Товлосон хугацаанд оюутан бие даалтын сэдвээр 3-5 минутад багтаан илтгэл тавих ба хугацаанаас хоцорсон тохиолдолд дараагийн хичээлд илтгэлээ ЗААВАЛ тавих ба харин оноо  байхгүйг анхаарна уу.

Бие даалтын ажлын үнэлгээ:

Бие даалтийн ажлыг доорхи шалгуураар үнэлнэ.

1.       Бичиг баримт бүрдүүлэлт – 3 оноо

2.       Судалгаа - 6 оноо

4.       Хамгаалалт –3 оноо

Нийт 12 оноо байна. Та бүхэнд амжилт хүсье…

 

 Бие даалтын сэдэв

1.      Оршил, Цахилгаан статик орон

2.      Остроградский-Гауссын теорем, түүний хэрэглээ

3.      Төрөл бүрийн орчин дахь цахилгаан гүйдэл

4.      Хагас дамжуулагч дахь цахилгаан гүйдэл, энергийн бүсүүд

5.      Гүйдэлтэй дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орон

6.      Соронзон орон дахь цэнэгт бөөмийн хөдөлгөөн

7.      Цахилгаан соронзон индукц

8.      Цахилгаан соронзон ороны Максвеллийн тэгшитгэлүүд, цахилгаан соронзон долгион

9.      Оптик, үелэх хөдөлгөөн ба хэлбэлзэл

10.  Долгион, долгионы интерференц

11.  Долгионы дифракц

12.  Долгионы туйлшрал, Гэрлийн квант

13.  Микро бөөмийн долгион

14.  Атомын бүтэц, энерги

15.  Цөмийн бүтэц, шинж чанар

16.  Цэгэн цэнэгийн үүсгэх цахилгаан орон,

17.  Кулоны хууль

18.  Цэнэгтэй биеийн үүсгэх цахилгаан орон

19.  Цэнэгтэй биеүүдийн харилцан үйлчлэл

20.  Дамжуулагч дахь цахилгаан гүйдэл, Омын хууль

21.  Цахилгаан хэлээ, Кирхгофын дүрэм

22.  Гүйдэлтэй дамжуулагчийн үүсгэх соронзон орон

23.  Соронзон орон дахь цэнэгт бөөмсийн хөдөлгөөн

24.  Цахилгаан соронзон индукц

25.  Цахилгаан соронзон долгион

26.  Үелэх хөдөлгөөн ба хэлбэлзэл

27.  Долгионы интерференц

28.  Долгионы дифракц, Долгионы туйлшрал

29.  Атомын бүтэц, энерги, спектор

30.  Цөм, цөмийн цацраг идэвхит чанар, цөмийн задрал

Багш: Н.Ган-Эрдэнэ


 

Математик анализ хичээлийн бие даалтын ажил хийх удирдамж

 

Бие даалтын ажлын зорилго:

Математик анализ хичээлийн онолын мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх,  бодлого бодох аргачлал болон бие даан сурах чадварыг дээшлүүлэхэд гол зорилго оршино.

Бие даалтын ажилыг аргачлал

Сонгосон сэдвийн хүрээнд бодлогуудыг МТ101 бие даалтын бодлогын номоос зааж өгсөн дугаартай бодлогуудыг бодож шалгуулах

 

Бие даалтын гүйцэтгэлд тавих шалгуур:

Бие даалт нь сонгосон сэдвийн хүрээнд онол, бодлого гэсэн  хэсгүүдээс бүрдэх ба өөрийн дүгнэлтийг заавал гаргасан байх шаардлагатай. Бие даалтыг ямар нэг эх сурвалжуудаас бэлтгэсэн байх, Бие даалт дараахи хэсгүүдээс тогтоно. Үүнд:

-       Онол

-        Бодлого

-       Ашигласан ном зүй

Онол нь:

1.       Тодорхойлолт

2.       Жишээнээс бүрдэнэ.

 

Хамгаалалт:

Бие даалтын өдрөөр зарласан хугацаанд хамгаалах

Бие даалтын ажлын үнэлгээ:

Бие даалтийн ажлыг доорхи шалгуураар үнэлнэ.

1.       Бичиг баримт бүрдүүлэлт – 3 оноо

2.       Судалгаа - 2 оноо

4.       Хамгаалалт –5 оноо

Нийт 12 оноо байна. Та бүхэнд амжилт хүсье…

 

 Бодлогууд

·         МТ101 математик 1 хичээлийн семинарын гарын авлага 2008 он

Хууд-111, бие даалтын бодлогууд 1-6, 9- 14 бодлогууд

 

Àøèãëàãäàõ ìàòåðèàëóóä

 

  1. Ëåêöèéí òýìäýãëýë

 

·         Инженерийн математик -1 1999

·         МТ101 математик 1 хичээлийн семинарын гарын авлага 2008 он


 

Вэбийн үндэс хичээлийн бие даалтын ажил хийх удирдамж

 

Бие даалтын ажлын зорилго:

Вэб хийн онолын мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх, вэб хийх аргачлал болон бие даан сурах чадварыг дээшлүүлэхэд гол зорилго оршино.

Бие даалтын ажилыг аргачлал

Бие даалт №1. Статик вэб. Оюутан болгон сэдэв сонгож, тухайн сэдвийн хүрээнд вэб хийх, вэбийн бэлэн загвар ашиглаж болох бөгөөд, тухай сэдэвт тохирсон загварыг оруулсан байна. Вэб нь 10 аас доошгүй хуудастай байна.

            Бие даалт №2. Динамик вэб. Вэб хийдэг нээлттэй эхийн програм ашиглан динамик вэб хийх ба ямар вэб хийхээ тодорхойлж, хийх вэбтэй холбоотой судлагааг хийсэн байна.

Бие даалтын гүйцэтгэлд тавих шалгуур:

Сонгосон сэдвийн хүрээнд судлагаа хийж вэбийн загварын шийдлийг нарийн, зохимжтой гаргаж вэбийг хийх. Бие даалтыг ямар нэг эх сурвалжуудаас бэлтгэсэн байх.

Хугацаа:

Бие даалт №1. 4 сарын 2-с 16-ны хооронд

Бие даалт №2. 5 сарын 1-с 10-ны хооронд

Бие даалтын ажлын үнэлгээ:

Бие даалтийн ажлыг доорхи шалгуураар үнэлнэ.

Бие даалт №1. 5 оноо

Бие даалт №2. 7 оноо

Нийт 12 оноо байна. Та бүхэнд амжилт хүсье…

 

Ашиглах материал :

  1. Ц.Уранбилэг "Вэбийн үндэс” УБ хот 2003 он
  2. Dreamweaver програмын HTML Reference
  3. www.w3schools.com
  4. www.google.com
  5. www.drupal.org
  6. http://www.n20.mn/
  7. www.joomla.mn
Category: эрдэм шинжилгээ | Added by: Admin (2012-05-17)
Views: 3295 | Rating: 3.0/2
Total comments: 0

Чухал холбоосууд

Холбоо барих

Их засаг их сургуулийн хаяг Улаанбаатар хот. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Б.Доржийн гудамж. Чингис хааны нэрэмжит Их Засаг их сургууль. Шуудангийн хайрцаг-349, Zip код-13381 Элсэлтийн төв комисс. Утас: 70157768, 7015-7761, 7015-7763, 88007035, 88007064, 88018116 Гадаад харилцааны алба: 70157762, 99095206, 88007069 Факс: +(976) 7015-5736, E-mail: ikhzasag@ikhzasag.edu.mn Монголын рояаль академи: Утас: 50006611, 70157777, Web site: www.royalacademy.mn

Админ булан

Templates Joomla 1.5