Хичээлийн хуваарь

БАТЛАВ: ИЗОУИС-ИЙН СУРГАЛТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ПРОРЕКТОР:.................................................................................. Ж.ЦЭЦЭГМАА           
                                                                                                 Мэдээллийн технологийн сургуулийн хичээлийн хуваарь                                                                                               
  2011-2012 оны хичээлийн жилийн II улирал
Гараг ЦАГ КПХ-122 КПХ-123 КТХС- 124 КГД-125 КПХ-222 КПХ- 223 КТХС- 224 КГД- 225 КПХ-322 КПХ-323 КТХС- 324 КГД- 325            
Даваа 09.00-10.30 МОНГОЛЫН ТӨР ЭРХ ЗҮЙН ТҮҮХ
№12
 багш Р.Амаржаргал                                                                      
  
ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ
лаб №7
багш  Ц.Оюунтунгалаг
ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ-2
 лаб №8
ахлах багш Д.Жаргалмаа
ОПТОЭЛЕКТРОНИК
№5
багш П.Бямбатөгс
РЕКЛАМ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
 №4
багш Б.Мөнхсоёл
  ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ОНОЛ
 лаб №9
 багш Р.Жаргал
МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ ОНОЛ
№1
багш Ш.Уртнасан
 
10.40-12.10 МОНГОЛЫН ТӨР ЭРХ ЗҮЙН ТҮҮХ
№12
 багш Р.Амаржаргал                                                                      
  
ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ
 №7
багш Ц.Оюунтунгалаг
АНАЛОГСХЕМОТЕХНИК-1
 №5
багш  П.Бямбатөгс
ГРАФИК ДИЗАЙН-2
 №4 багш Б.Мөнхсоёл        .                                                .   ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ         .   №4 ОХБ  Р.Амаржаргал
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ                                                                  №10                                                                                  багш  Д.Жаргалмаа МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ ОНОЛ
№1
багш Ш.Уртнасан
ГРАФИКИЙН ТООН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ҮНДЭС
лаб №10
багш Н.Ган-Эрдэнэ
12.40-14.10 ФИЗИК-2
№1
багш Н.Ган-Эрдэнэ

ЗУРГИЙН ПРОГРАМУУД
лаб №7
багш Ц.Оюунтунгалаг
ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНИЙ ОНОЛ-1
№5
багш П.Бямбатөгс
ЗОХИОМЖИЙН ҮНДЭС
 №4
багш Б.Мөнхсоёл
СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ                 №10                                                                                             ахлах багш Д.Жаргалмаа                        АССЕМБЛЕР ХЭЛ
лаб
 №8
багш  Ш.Уртнасан
 
ИНТЕРНЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
 №10
 багш С.Ганхуяг
  МУЛЬТИМЕДИА-2
лаб №10
багш М.Ариунболд
14.20-15.50     ФИЗИК-2
№1
багш Н.Ган-Эрдэнэ

ЗОХИОМЖИЙН ҮНДЭС                              №4 багш Б.Мөнхсоёл                                                                      ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
багш Ц.Оюунтунгалаг
АНАЛОГСХЕМОТЕХНИК-1
 №5
багш  П.Бямбатөгс
  ИНТЕРНЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
лаб  № 7
 багш С.Ганхуяг
ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ             № 3  Декан          Б.Мэндбаяр                       .           МУЛЬТИМЕДИА-2
лаб №10
багш М.Ариунболд
16.00-17.30
      ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №9
 багш Одхүү
             
Мягмар 09.00-10.30 Reading
 
А групп багш С.Түмэндарь №1                                                     
 122
В групп багш Ч.Хандсүрэн №3                                                  
123
В2 групп багш Мөнхсайхан №2
Reading
 А
групп багш  Б.Энхмаа №10                                            
124 
В групп багш   Г.Барсболд №12                                                                                                                               125 В групп багш Энхтуул  АЖ    
ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ
 лаб №9 ахлах багш Д.Жаргалмаа             .                              
ӨГӨГДЛИЙН           БҮТЭЦ  лаб №9                         ахлах багш Д.Жаргалмаа.                               ЭЛЕКТРОН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛ
№4
багш П.Бямбатөгс
РЕКЛАМ ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ОНОЛ
 лаб №9
 багш Р.Жаргал
ВЭБИЙН ҮНДЭС
 лаб №8
 багш Н.Ган-Эрдэнэ
КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК АШИГЛАЛТ
  №5
 багш Ш.Уртнасан
 
10.40-12.10 Grammar
 А групп багш Д.Мөнхсайхан №1                                                   
122
В групп багш  С.Түмэндарь  АЖ                                                                                                                                      123 В групп багш  Г.Барсболд   №2              
Grammar
А групп багш Б.Энхмаа-№10                                                                                                                                                                   124 В групп Г.Ариун-Онон -12                                                                                  
125
В групп Ч.Хандсүрэн -АЖ                                      
СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ                                                  №3                                                                                                                                                         
ахлах багш Д.Жаргалмаа
                                  
С# ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб № 8
ахлах багш Б.Болормаа
ЭЛЕКТРОН ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛ
№4
багш П.Бямбатөгс
ВЕКТОР ГРАФИК
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
ВЭБИЙН ҮНДЭС  
№12
багш Н.Ган-Эрдэнэ
КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК АШИГЛАЛТ
  №5
 багш Ш.Уртнасан
 
12.40-14.10 Speaking
А
групп багш Д.Шинэтулга -№1                                          
122
В групп багш Г.Барсболд №АЖ                                                                                                                             123 В групп багш Ч.Хандсүрэн №10        
МТЭЗТүүх  №3
багш Р.Амаржаргал                           
                                                                                                                  
.                    ЭЗОнол №3
          
 багш Т.Ням-Осор
ЭЗОнол №4
багш Т.Ням-Осор                         
                                                                
.                  МТЭЗТүүх                .   №4 багш Р.Амаржаргал
С# ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб № 8
ахлах багш Б.Болормаа
СИСТЕМИЙН ШИНЖИЛГЭЭ БА ЗОХИОМЖ                                                  №2                                                                                                                                                           
ахлах багш Д.Жаргалмаа
                                  
МАРКЕТИНГИЙН/Ү
 №12  багш Б.Ариунболд             .                              ЦОГЦ                                    .                 БОЛОВСРОЛ                         №12 ОХБ  Р.Амаржаргал
ВЕКТОР ГРАФИК
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
ЖАВА  ПРОГРАМЧЛАЛ 
№10                                                                  багш Л.Одхүү            
МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
 
14.20-15.50 МТЭЗТүүх  №1
багш Р.Амаржаргал                           
                                                                                                                  
.                    ЭЗОнол №1
          
 багш Т.Ням-Осор
ЭЗОнол №2
багш Т.Ням-Осор                         
                                                                
.                  МТЭЗТүүх №2 
        багш Р.Амаржаргал
Speaking
А
групп багш Г.Ариун-Онон-АЖ                                       
124 
В групп багш Энхмаа - №6                                                                                                                    125 В групп багш Д.Мөнхсайхан -№11                          
МАГАДЛАЛЫН ОНОЛ                              №12     
       ахлах багш                  Н.Одон
                                                                                                           .                  ВЭБ ДИЗАЙН
.                    лекц №10
багш М.Ариунболд
     
16.00-17.30     ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Л.Одхүү
ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 лаб №7 багш С.Ганхуяг
  МАГАДЛАЛЫН ОНОЛ
№4
ахлах багш Н.Одон
         
17.40-19.10     ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Л.Одхүү
                 
Лхагва 09.00-10.30 ФИЗИК-2        №1
багш Н.Ган-Эрдэнэ

.               МАТЕМАТИК                        .                 АНАЛИЗ  №4   .          багш Н.Ган-Эрдэнэ
  ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№6
багш Ч.Бизъяа
ЗУРАГ БОЛОВСРУУЛАХ ДАДЛАГА
лаб №10
багш М.Ариунболд
      ӨНГӨ СУДЛАЛ
 №4
багш Д.Отгонзаяа
ЖАВА  ПРОГРАМЧЛАЛ 
№10                                                                  багш Л.Одхүү            
ИНТЕРФЕЙСИЙН ТЕХНИК
 №5
 багш Ш.Уртнасан
 
10.40-12.10   ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Л.Одхүү
ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№6
багш Ч.Бизъяа
ЗУРАГ БОЛОВСРУУЛАХ ДАДЛАГА
лекц №4
багш М.Ариунболд
      ӨНГӨ СУДЛАЛ
 №4
багш Д.Отгонзаяа
МЭРГЭШИХ КУРС
  №12
 багш С.Ганхуяг
ИНТЕРФЕЙСИЙН ТЕХНИК
 №5
 багш Ш.Уртнасан
ГРАФИКИЙН ТООН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ҮНДЭС
лаб №10
багш Н.Ган-Эрдэнэ
12.40-14.10 ЗУРГИЙН ПРОГРАМУУД
лаб №9
багш Ц.Оюунтунгалаг
ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Л.Одхүү
МАТЕМАТИК АНАЛИЗ
№1
багш Н.Ган-Эрдэнэ
ДҮРС СУДЛАЛ
 №12

  багш Д.Отгонзаяа 
            МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
ФОТО ДИЗАЙН
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
14.20-15.50   МАТЕМАТИК АНАЛИЗ
№1
багш Н.Ган-Эрдэнэ
ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Л.Одхүү
ДҮРС СУДЛАЛ
 №12

  багш Д.Отгонзаяа 
    ДОТ НЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
 лекц №6
багш С.Ганхуяг
      МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
ФОТО ДИЗАЙН
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
16.00-17.30   ФИЗИК-2        №1
багш Н.Ган-Эрдэнэ

.               МАТЕМАТИК                        .                 АНАЛИЗ  №4   .          багш Н.Ган-Эрдэнэ
        ДОТ НЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
багш С.Ганхуяг
         
17.40-19.10             ДОТ НЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
багш С.Ганхуяг
         
Пүрэв 09.00-10.30 ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОНОЛ
№12                                                                                                                                                                         багш Т.Ням-Осор                                                                      
  С# ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб № 8
ахлах багш Б.Болормаа
  ГРАФИК ДИЗАЙН-2
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
  ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
 
 лаб №7                        ахлах багш Д.Жаргалмаа
МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
 
10.40-12.10 МАТЕМАТИК АНАЛИЗ
№6
багш Н.Ган-Эрдэнэ
ЗУРГИЙН ПРОГРАМУУД
лаб №9
багш Ц.Оюунтунгалаг
ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ
 №4
БУБагш Ш.Уртнасан
  КБЗБайгуулалт
 лаб №8                                   багш Ш.Уртнасан
  ГРАФИК ДИЗАЙН-2
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
  МЭРГЭШИХ КУРС
  лаб № 7
 багш С.Ганхуяг
МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
 
12.40-14.10   ФИЗИК-2
№3
багш Н.Ган-Эрдэнэ

ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№6
багш Ч.Бизъяа
  ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
  № 12
багш Т.Пүрэвсүрэн
    ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ОНОЛ
 №10
 багш Р.Жаргал
МИКРОКОНТРОЛЛЁРЫН СИСТЕМ
лаб №5
багш П.Бямбатөгс
ЭЗЭЛХҮҮНТ ГРАФИК ДИЗАЙН
лаб№10
багш  М.Ариунболд
14.20-15.50     ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№6
багш Ч.Бизъяа
  МАГАДЛАЛЫН ОНОЛ                  №2   ахлах багш                                                          .         Н.Одон                                                                                        .        С# ПРОГРАМЧЛАЛ        .                          лаб № 8                           .          ахлах багш  Б.Болормаа       С# ПРОГРАМЧЛАЛ                    лаб № 8   ахлах багш                           Б.Болормаа                                  .                  МАГАДЛАЛЫН            .                          ОНОЛ           .         №4   ахлах багш  Н.Одон      ВЭБИЙН ҮНДЭС
 лаб №7
 багш Н.Ган-Эрдэнэ
    3D МОДЕЛЬ
лаб№10
багш М.Ариуболд
16.00-17.30     ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№6
багш Ч.Бизъяа
  МАГАДЛАЛЫН ОНОЛ                  №2   ахлах багш                                                          .         Н.Одон                                                                                        .        С# ПРОГРАМЧЛАЛ        .                          лаб № 8                           .          ахлах багш  Б.Болормаа       С# ПРОГРАМЧЛАЛ                    лаб № 8   ахлах багш                           Б.Болормаа                                  .                  МАГАДЛАЛЫН            .                          ОНОЛ           .         №4   ахлах багш  Н.Одон      ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ
 
 лаб №7                    ахлах багш Д.Жаргалмаа
    3D МОДЕЛЬ
лаб№10
багш М.Ариуболд
17.40-19.10         ӨГӨГДЛИЙН БҮТЭЦ-2
 лаб №7
ахлах багш Д.Жаргалмаа
           
Баасан 09.00-10.30     ЦАХИЛГААН ХЭЛХЭЭНИЙ ОНОЛ-1
№5
багш П.Бямбатөгс
ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Одхүү
 
 
      ХЭВЛЭЛИЙН ГРАФИК ДИЗАЙН
лаб№10
багш М.Ариуболд
10.40-12.10     ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№ 7
багш Ч.Бизъяа
ПРОГРАМЧЛАЛЫН СИ ХЭЛ
лаб №8
 багш Одхүү
КОМПЬЮТЕРИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ,  АССЕМБЛЕР ХЭЛ
 лекц № 10                                     багш   Ш.Уртнасан
                            МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС                           №1 багш Б.Ариунболд ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМИЙН ОНОЛ
 лаб №9
 багш Р.Жаргал
 
 
ХГДИЗАЙН
лаб  багш М.Ариуболд .                                             .                       ЭГДИЗАЙН   лаб         багш М.Ариуболд
12.40-14.10     ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№ 7
багш Ч.Бизъяа
МАТЕМАТИК АНАЛИЗ                                                                                     №1  багш Н.Ган-Эрдэнэ     .                                             КБЗБайгуулалт
 лаб №9                             багш Ш.Уртнасан
ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
 лаб №7
багш С.Ганхуяг
ОПТОЭЛЕКТРОНИК
№5
багш П.Бямбатөгс
ВЭБ ДИЗАЙН                      лаб №10
багш М.Ариунболд
                      
ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
 багш Л.Одхүү
    ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ                           .№ 4 Декан                         Б.Мэндбаяр                            
14.20-15.50     ИНЖЕНЕРИЙН ЗУРАГ ЗҮЙ
№7
багш Ч.Бизъяа
  МАРКЕТИНГИЙН/Ү
 №6  багш Б.Ариунболд             .                              ЦОГЦ                                    .                 БОЛОВСРОЛ                         №6 ОХБагш Р.Амаржаргал
ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ      № 4  ОХБагш         Р.Амаржаргал                               .     МАРКЕТИНГИЙН/Ү .   .    №6   багш Б.Ариунболд АНАЛОГСХЕМОТЕХНИК-1
 №5
багш  П.Бямбатөгс
ВЭБ ДИЗАЙН                      лаб №10
багш М.Ариунболд
                      
ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
 багш Л.Одхүү
ИНТЕРНЭТ ПРОГРАМЧЛАЛ
лаб  № 7
 багш С.Ганхуяг
   
16.00-17.30             АНАЛОГСХЕМОТЕХНИК-1
 №5
багш  П.Бямбатөгс
  МЭРГЭШИХ КУРС
  лаб № 7
 багш С.Ганхуяг
ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
 багш Л.Одхүү
   
17.40-19.10                 ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
 багш Л.Одхүү
   
  16.00-17.32               ГРАФИК ДИЗАЙН-2
лаб №10
багш Б.Мөнхсоёл
  ЖАВА ПРОГРАМЧЛАЛ
 лаб №8
 багш Н.Одхүү
   
ХЯНАСАН: СУРГАЛТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ                                                                                                              /Р.БУЛГАМАА/
ХУВААРЬ БОЛОВСРУУЛСАН: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ                                                                                              /Б.БОЛОРМАА/